Precast Concrete Columns

PRECAST CONCRETE COLUMNS

เสาคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป

Precast Concrete Columns
  • มีความแข็งแรงสูง เพราะใช้คอนกรีตที่มีกำลังประลัยไม่ต่ำกว่า 350 ksc-Cylinder
  • ประหยัดเงินและเวลามากกว่าการหล่อเสาในที่ทั่วไป

ระบบการผลิต

  • คอนกรีตอัดแรงชนิดดึงลวดก่อน
  • กำลังประลัยไม่ต่ำกว่า 350 ksc
  • 3 วัน 2 รอบการผลิต

ความสามารถการผลิต

  • คานสำเร็จรูป 0.15 x 0.35 เมตร 1,050 เมตรต่อรอบ
  • คานขนาด 0.20 x 0.40 เมตร 450 เมตรต่อรอบ
  • คานขนาด 0.25 x 0.50 เมตร 150 เมตรต่อรอบ 3 วัน 2 รอบการผลิต

กว้าง 45 เมตร ยาว 74 เมตร