ตรารับรอง ใช้ปูน SCG

ตรารับรอง ใช้ปูน SCG

บริษัท เอส เค คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด ผ่านการประเมินโรงงาน และได้ทำพิธีลงนามกับ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด เพื่อรับรองว่า บริษัทฯ ใช้ปูนเอสซีจี เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต