สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย

สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย

บริษัท เอส เค คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองสมาชิกภาพ และได้รับเครื่งหมายแสดงสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2563

วัตถุประสงค์สมาคมฯ

  1. ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีต รวมทั้งอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
  2. สนับสนุน และช่วยเหลือสมาชิกในการสอดส่อง และติดตามความเคลื่อนไหว ของตลาดการค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
  3. ส่งเสริมการผลิต และคุณภาพสินค้า ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงการผลิต และการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
  4. ร่วมมือกับรัฐบาล ในการส่งเสริมและปรับปรุง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตของไทย ให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายทางราชการ
  5. ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้สินค้าของสมาชิกที่ผลิต มีปริมาณเพียงพอ แก่ความต้องการของตลาด
  6. ประสานความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน